Ed Templeton, “Everyday Desires” (detail) 2011

Ed Templeton, “Everyday Desires” (detail) 2011

Ed Templeton, “Panic on the Streets,” 2005

Ed Templeton, “Panic on the Streets,” 2005

Ed Templeton, “To curb unhealthy desires” 2004

Ed Templeton, “To curb unhealthy desires” 2004

Ed Templeton, Declining from Paths, 2005

Ed Templeton, Declining from Paths, 2005

Ed Tempelton, “Untitled” (Blue Man) 2008

Ed Tempelton, “Untitled” (Blue Man) 2008

Ed Templeton, “Teen Smoker, Japan”

Ed Templeton, “Teen Smoker, Japan”

Ed Templeton, “Acid Dreams” 2006

Ed Templeton, “Acid Dreams” 2006

Ed Templeton, “I love to go swimmin’ with bowlegged women.” 2005

Ed Templeton, “I love to go swimmin’ with bowlegged women.” 2005

Ed Templeton, Doggy Style, 2007

Ed Templeton, Doggy Style, 2007

Ed Templeton, The Fogged Mirror, 2006

Ed Templeton, The Fogged Mirror, 2006